63 Xiānqián Yēhéhuá zĕnyàng xǐyuè shàn daì nǐmen , shǐ nǐmen zhòngduō , yĕ yào zhàoyàng xǐyuè huǐ miè nǐmen , shǐ nǐmen mièwáng . bìngqiĕ nǐmen cóng suǒ yào jìn qù de de dì shàng bì beì bá chú .