18 Nàshí , wǒ fēnfu nǐmen shuō , Yēhéhuá nǐmen de shén yǐ jiāng zhè dì cìgĕi nǐmen wéi yè . nǐmen suǒyǒude yǒng shì dōu yào daì zhe bīngqì , zaì nǐmen de dìxiōng Yǐsèliè rén qiánmian guō qù .