36 Yēhéhuá jiàn tā bǎixìng haó wú nénglì , wúlùn kùn zhù de , zìyóu de dōu méiyǒu shèngxia , jiù bì wéi tāmen shēnyuān , wéi tāde púrén hòuhuǐ .