Shēnméngjì 32:35

35 Tāmen shījiǎo de shíhou , shēnyuān bàoyìng zaì wǒ . yīn tāmen zāo zāi de rìzi jìn le . nà yào lín zaì tāmen shēnshang de bì sù sù lái dào .