12 Lún Biànyǎmǐn shuō , Yēhéhuá suǒ qīnaì de bì tóng Yēhéhuá ānrán jūzhù . Yēhéhuá zhōng rì zhē bì tā , yĕ zhù zaì tā liǎng jiān zhī zhōng .