We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
8 Lún Lìwèi shuō , Yēhéhuá a , nǐde tǔmíng hé wūlíng dōu zaì nǐde qiánchéng rén nàli . nǐ zaì Mǎsā céng shìyàn tā , zaì Mǐlìbā shuǐ yǔ tā zhēnglùn .