Shēnméngjì 33:9

9 Tā lún zìjǐ de fùmǔ shuō , wǒ wèicéng kànjian . tā yĕ bú chéngrèn dìxiōng , yĕ bú rènshi zìjǐ de érnǚ . zhè shì yīn Lìwèi rén zūnxíng nǐde huà , jǐn shǒu nǐde yuē .