8 Lún Lìwèi shuō , Yēhéhuá a , nǐde tǔmíng hé wūlíng dōu zaì nǐde qiánchéng rén nàli . nǐ zaì Mǎsā céng shìyàn tā , zaì Mǐlìbā shuǐ yǔ tā zhēnglùn .