We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
40 Wǒ jīnrì jiāng tāde lù lì jièmìng xiǎoyù nǐ , nǐ yào zūnshǒu , shǐ nǐ hé nǐde zǐsūn kĕYǐde fú , bìng shǐ nǐde rìzi zaì Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì de dì shàng déyǐ chángjiǔ .