15 Nǐ yĕ yào jìniàn nǐ zaì Āijí dì zuò guō núpú . Yēhéhuá nǐ shén yòng dà néng de shǒu hé shēn chūlai de bǎngbìjiāng nǐ cóng nàli lǐng chūlai . yīncǐ , Yēhéhuá nǐde shén fēnfu nǐ shǒu ānxīrì .