Shēnméngjì 5:16

16 Dàng zhào Yēhéhuá nǐ shén suǒ fēnfu de xiàojìng fùmǔ , shǐ nǐ de fú , bìng shǐ nǐde rìzi zaì Yēhéhuá nǐ shén suǒ cì nǐde dì shàng déyǐ chángjiǔ .