We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
12 Duì wǒ shuō , nǐ qǐlai , gǎn kuaì xià qù . yīnwei nǐ cóng Āijí lǐng chūlai de bǎixìng yǐjing baìhuaì le zìjǐ . tāmen kuaì kuaì dì piānlí le wǒ suǒ fēnfu de dào , wéi zìjǐ zhù chéng le ǒuxiàng .