1 ( kùnkǔ rén fā hūn de shíhou , zaì Yēhéhuá miànqián tǔ lù kǔ qíng de dǎogào ) Yēhéhuá a , qiú nǐ tīng wǒde dǎogào , róng wǒde hū qiú dádào nǐ miànqián .