9 Shén yīngyún mǎ Nuóyà de huà . fùrén zhēng zuò zaì tiánjiān de shíhou , shén de shǐzhĕ yòu dào Tānàli , tā zhàngfu mǎ Nuóyà què méiyǒu tóng tā zaì yī chù .