Shìshījì 13:7

7 Què duì wǒ shuō , nǐ yào huáiyùn shēng yī gè érzi , suǒyǐ qīng jiǔ nóng jiǔ dōu bùkĕ hē , yīqiè bù jié zhī wù yĕ bùkĕ chī . yīnwei zhè háizi cóng chū tāi yīzhí dào sǐ , bì guī shén zuò ná xì ĕr rén .