17 Tāmen què bù tīng cóng shì shī , jìng suícóng kòu baì bié shén , xíng le xié yín , sù sù de piānlí tāmen lièzǔ suǒ xíng de dào , bù rú tāmen lièzǔ shùncóng Yēhéhuá de mìnglìng .