18 Yēhéhuá wèi tāmen xīngqǐ shì shī , jiù yǔ nà shì shī tóng zaì . shì shī zaì shì de yīqiè rìzi , Yēhéhuá zhĕngjiù tāmen tuōlí chóudí de shǒu . tāmen yīn shòu qīyē rǎo haì , jiù āi shēng tàn qì , suǒyǐ Yēhéhuá hòuhuǐ le .