21 Xī Xīlā pí fá chén shuì . xī bǎi de qī yǎ yì qǔ le zhàngpéng de juézi , shǒu lǐ ná zhe chuí zǐ , qīng qiāoqiāo de dào tā pángbiān , jiāng juézi cóng tā bìn bian dīng jìn qù , dīng rù dì lǐ . Xīxīlā jiù sǐ le .