7 Wǒ bì shǐ yé bīn de jiāng jūn Xīxīlā shuaìlǐng tāde chēliàng hé quán jūn wǎng jī shùn hé , dào nǐ nàli qù . wǒ bìjiāng tā jiāo zaì nǐ shǒu zhōng .