Shìshījì 4:9

9 Dǐbōlā shuō , wǒ bì yǔ nǐ tóng qù , zhǐshì nǐ zaì suǒ xíng de lù shàng dé bú zhe róngyào , yīnwei Yēhéhuá yào jiāng Xīxīlā jiāo zaì yī gè fùrén shǒu lǐ . yúshì Dǐbōlā qǐlai , yǔ Bālā yītóng wǎng Jīdīsī qù le .