11 Nǐ bì tīngjian tāmen suǒ shuō de , ránhòu nǐ jiù yǒu dǎnliàng xià qù gōng yíng . yúshì Jīdiàn daì zhe púrén pǔ lā xià dào yíng páng .