We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
7 Yēhéhuá duì Jīdiàn shuō , wǒ yào yòng zhè tiǎn shuǐ de sān bǎi rén zhĕngjiù nǐmen , jiāng Mǐdiàn rén jiāo zaì nǐ shǒu zhōng . qíyú de rén dōu kĕyǐ gè guī gè chù qù .