7 Yēhéhuá duì Jīdiàn shuō , wǒ yào yòng zhè tiǎn shuǐ de sān bǎi rén zhĕngjiù nǐmen , jiāng Mǐdiàn rén jiāo zaì nǐ shǒu zhōng . qíyú de rén dōu kĕyǐ gè guī gè chù qù .