We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
29 Wǒmen jì shì shén suǒ shēng de , jiù bùdàng yǐwéi shén de shén xìng xiàng rén yòng shǒu yì , xīn sī , suǒ diāokè de jīn , yín , shí .