We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
7 Hǎo jiào wǒmen yīn tāde ēn de chēngwèi yì , kĕyǐ píng zhe yǒngshēng de pànwàng chéngwéi hòusì . ( huò zuò kĕyǐ píng zhe pànwàng chéngshòu yǒngshēng ) .