18 Yīnwei jīng shang shuō , niú zaì cháng shang chuaì gǔ de shíhou , bùkĕ lǒng zhù tā de zuǐ. yòu shuō , gōngrén de gōngjià shì yīngdāng de .