16 Xìn zhǔ de fùnǚ , ruò jiā zhōng yǒu guǎfu , zìjǐ jiù dāng jiù jì tāmen , bùkĕ lĕi zhe jiàohuì , hǎo shǐ jiàohuì néng jiù jì nà zhēn wú yǐkào de guǎfu .