We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
6 Rén fēi yǒu xìn jiù bùnéng dé shén de xǐyuè . yīnwei dào shén miànqián lái de rén , bìxū xìn yǒu shén , qiĕ xìn tā shǎngcì nà xúnqiú tāde rén .