4 Yàbó yīn zhe xiànjì yǔ shén , bǐ Gāiyǐn suǒ xiàn de gèng mĕi , yīncǐ biàn dé le chēng yì de jiànzhèng , jiù shì shén zhǐ tā lǐwù zuò de jiànzhèng . tā suīrán sǐ le , què yīn zhè xìn réngjiù shuōhuà .