14 Yēhéhuá shuō , wǒ yào shǐ tāmen bǐcǐ xiāng pèng , jiù shì fù yǔ zǐ bǐcǐ xiāng pèng . wǒ bì bùkĕ lián , bù gù xī , bù liánmǐn , yǐzhì mièjué tāmen .