19 Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐ ruò guī huí , wǒ jiù jiāng nǐ zaì daì lái , shǐ nǐ zhàn zaì wǒ miànqián . nǐ ruò jiāng bǎoguì de hé xià jiàn de fēnbié chūlai , nǐ jiù kĕyǐ dāng zuò wǒde kǒu . tāmen bì guī xiàng nǐ , nǐ què bùkĕ guī xiàng tāmen .