20 Wǒ bì shǐ nǐ xiàng zhè bǎixìng chéngwéi jiāngù de tóng qiáng . tāmen bì gōngjī nǐ , què bùnéng shēng nǐ . yīn wǒ yǔ nǐ tóng zaì , yào zhĕngjiù nǐ , dājiù nǐ . zhè shì Yēhéhuá shuō de .