29 Wǒ jì cóng chēngwèi wǒ míng xià de chéng qǐ shǒu shīxíng zāihuò , nǐmen néng jǐn miǎn xíngfá ma . nǐmen bì bùnéng miǎn , yīnwei wǒ yào méng dāo jiàn líndào dì shang yīqiè de jūmín . zhè shì wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō de .