17 Tāmen zaì nàli hǎnjiào shuō , Āijí wáng fǎlǎo bú guō shì gè shēngyīn ( huò zuò yǐjing baì wáng ) . tā yǐ cuò guo suǒ déng de shíhou le .