21 Qízhōng de gù yǒng hǎoxiàng quān lǐ de féi niúdú , tāmen zhuǎn shēn tuì hòu , yī qí taópǎo , zhàn lì bù zhù . yīnwei tāmen zāo nán de rìzi , zhuī tǎo de shíhou yǐjing líndào .