16 Nǐmen yào jiāng Bābǐlún sǎzhǒng de hé shōugē shí ná lián dāo de dōu jiǎnchú le . tāmen gèrén yīn pà qīyē de dāo jiàn , bì guī huí bĕn zú , taó dào bĕn tǔ .