17 Yǐsèliè Shìdá sǎn de yáng , shì beì shīzi gǎn chū de . shǒuxiān shì Yàshù wáng jiāng tā tūn miè , mòhòu shì Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ jiāng tāde gútou zhé duàn .