We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
35 Xī \'ān de jūmín yào shuō , Bābǐlún yǐ qiángbào dāi wǒ , sún haì wǒde shēntǐ , yuàn zhè zuì guī gĕi tā . Yēlùsǎlĕng rén yào shuō , yuàn liú wǒmen xuè de zuì guī dào Jiālèdǐ de jūmín .