3 Bìngqiĕ zhè è zú suǒ shèngxia de mín zaì wǒ suǒ gǎn tāmen dào de ge chù , néngkĕ jiǎn sǐ bù jiǎn shēng . zhè shì wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō de .