6 Cóng jiǎo zhǎng dào tóu dǐng , méiyǒu yī chù wánquán de . jìng shì shāng kǒu , qīng zhǒng , yǔ xīn dǎ de shāng hén . dōu méiyǒu shōu kǒu , méiyǒu chán guǒ , yĕ méiyǒu yòng gāo zīrùn .