17 Qī shí nián hòu , Yēhéhuá bì juàngù Tuīluó , tā jiù réng dé lì xī , ( yuánwén zuò gù jià xià tóng ) yǔ dì shang de wàn guó jiāo yì . ( yuánwén zuò xíng yín )