8 Zhū tiān nǎ , zì shang ér dī . qióng cāng jiàng xià gōngyì , dì miàn kāi liĕ , chǎn chū jiùēn , shǐ gōngyì yītóng fāshēng , zhè dōu shì wǒ Yēhéhuá suǒ zào de .