6 Cóng rì chū zhī dì dào rìluò zhī chù , shǐ rén dōu zhīdào chúle wǒ yǐwaì , méiyǒu bié shén , wǒ shì Yēhéhuá , zaì wǒ yǐwaì bìng méiyǒu bié shén .