24 Huǒ miaó zĕnyàng tūn miè suì jiē , gān cǎo zĕnyàng luō zaì huǒyàn zhī zhōng , zhàoyàng , tāmende gēn bì xiàng xiǔ wù , tāmende huā , bì xiàng huī chén fēi téng . yīnwei tāmen yànqì wàn jūn zhī Yēhéhuá de xùn huì , miǎoshì Yǐsèliè shèng zhĕ de yányǔ .