48 Zhǔ Yēhéhuá shuō , wǒ zhǐ zhe wǒde yǒngshēng qǐshì , nǐ meìmei Suǒduōmǎ yǔ tāde zhòng nǚ shàng wèi xíng nǐ hé nǐ zhòng nǚ suǒ xíng de shì .