We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
20 Wǒ jiāng Āijí dì cìgĕi tā , chóu tā suǒ xiào de laó , yīn wáng yǔ jūn bīng shì wèi wǒ qín laó . zhè shì zhǔ Yēhéhuá shuō de .