5 Zhǔ Yēhéhuá duì nǐmen rúcǐ shuō , wǒ zhēn fā fènhèn rú huǒ , zébeì nà qíyú de waìbāngrén hé Yǐdōng de zhòngrén . tāmen kuaìlè mǎn huái , xīn cún hèn è , jiāng wǒde dì guī zìjǐ wéi yè , yòu kàn wéi beì qì de lüè wù .