6 suǒyǐ , nǐ yào zhǐ zhe Yǐsèliè dì shuō yùyán , duì dà shān xiǎo gāng , shuǐgōu shān gǔ shuō , zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ fā fènhèn hé fèn nù shuō , yīn nǐmen céng shòu waìbāngrén de xiūrǔ ,