23 Tā zhēng yào chōngmǎn dù fù de shíhou , shén bìjiāng mĕng liè de fèn nù , jiàng zaì tā shēnshang . zhèngzaì tā chī fàn de shíhou , yào jiāng zhè fèn nù xiàng yǔ jiàng zaì tā shēnshang .