We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
10 Suǒyǐ nǐmen míng lǐ de rén , yào tīng wǒde huà . shén duàn páng bù zhì xíng è , quánnéng zhĕ duàn bù zhì zuò niè .