12 Shén bì bú zuò è , quánnéng zhĕ yĕ bù piānlí gōngping .